Adresse:
Skift adresse
|
TILSLUTNINGSFORHOLD
TILSLUTNINGSOPLYSNINGER
VI ÆNDRER KLOAKKEN
HVEM EJER HVAD?
AFSLUTNING AF STIK
Tilslutninger i dit lokalområde

I kortet kan du bl.a. se de ledninger, tilslutninger og brønde, som tilhører Aalborg Forsyning.

Tilslutningsoplysninger
Skelpunkt med navn og evt. kote på stik
Se foto af tilslutning ved etablering - klik på symbolet
Tilslutning på hovedledning
Spildevandsledning
Regnvandsledning
Fællesvandsledning
Privat kloakledning
Spildevandsbrønd med bundkote og vejledende dækselkote
Regnvandbrønd med bundkote og vejledende dækselkote
Fællesvandbrønd med bundkote og vejledende dækselkote
Bundfældningstank i tømningsordning
Minirenseanlæg drevet af Aalborg Kloak A/S
Rottespærre
Kloakarbejde - se siden Vi ændrer kloakken

Forklaring til tilslutningsoplysninger

  • INDEN VI ARBEJDER
  • MENS VI ARBEJDER
  • VORES ANLÆGSPROJEKTER
Planlagte stikledninger

Inden vi arbejder, kan du se placeringen af planlagte stikledninger til [ADRESSE]

Planlagt spildevandsledning med stik
Planlagt regnvandsledning med stik
Eksisterende spildevandsledning med stik
Eksisterende regnvandsledning med stik
Eksisterende fællesledning med stik
?
Har du ønske om ændret placering af planlagt stikledning?

Oplysninger om vores arbejde

Projekt:
Formål:
Periode:
Adgangsforhold:
Kontaktoplysninger: Har du brug for flere oplysninger om vores kloakarbejde nær dig, så kontakt:

Finder informationer for...

[adresse]

Dine nye stikledninger

Mens vi arbejder, har vi ikke en fuldkommen registrering af tilslutningsoplysningerne. Du kan dog se entreprenørens registrering af dit stik. Brug disse oplysninger, hvis du arbejder på dit kloaksystem, mens vi arbejder.

I kortet kan du se tilslutningspunktet for:

Spildevand
Regnvand

Klik på tilslutningspunkt i kortet og få oplysning om koter og fotos af tilslutningen.

Tilslutningsmetode for [Adresse]:

 

  •  
Dine nye stikledninger er ikke etableret endnu!
Hvad gør jeg så?

Mens vi arbejder, har vi ikke en fuldkommen registrering af tilslutningsoplysningerne, men du kan se entreprenørens registrering her, så snart dit stik er etableret. Du kan bruge oplysninger, hvis du arbejder på dit kloaksystem, mens vi arbejder.

 

Har du brug for information om dine fremtidige stikledninger, kan du gå til siden inden vi arbejder eller kontakte Aalborg Forsyning via kontaktoplysningerne i bunden af denne side.

Ingen stik fundet
Hvor og hvornår graver vi?
Kloakarbejde
Klik på et farvemarkeret område i kortet for at få info om anlægsprojektet.
Hvem har ansvaret - og for hvad?
Her finder du oplysninger om, hvem der ejer hvad
Du har ansvaret for kloakering på din grund

Du ejer selv dine afløb i dit hus og dine kloakker i jorden på din grund. Hvis der opstår problemer med dine afløb eller kloakker, skal du selv sørge for at udbedre problemet. Ligeledes er en rensebrønd altid dit ansvar - også selv om den befinder sig uden for din ejendoms skel.

De to følgende eksempler fortæller, at ansvarsfordelingen imellem dig som ejer og Aalborg Forsyning er afhængig af, hvor dit hus ligger på grunden.

Din ejendom ligger i skel
1
Din ejendom ligger i skel

Din ejendom ligger i skel, men en del af dine kloakker ligger måske uden for skellet. Du har en rensebrønd eller et grenrør og måske en tagnedløbsbrønd på dine kloakker, som ligger i vej eller fortovsarealet uden for din grund. Foruden tagnedløbsbrønden har du ansvaret for at vedligeholde rensebrønden og dine kloakker til og med det sidste grenrør før vores stikledning - også selv om en del af dine kloakker befinder sig uden for dit skel. Aalborg Forsyning har ansvaret for at vedligeholde vores stikledning.

Din ejendom ligger ikke i skel
2
Din ejendom ligger ikke i skel

Din ejendom ligger ikke i skel, og dine kloakker ligger inden for skellet. Du har en rensebrønd på din kloak. Aalborg Forsyning har ansvaret for at vedligeholde den del af stikledningen, som er beliggende fra skellet og ud til vores hovedledning. Foruden alt inden for skellet har du også ansvaret for at vedligeholde selve rensebrønden på dine kloakker samt det kloakstykke, som befinder sig mellem rensebrønden og skellet.

Afslutning af stik ved skel

Entreprenøren fastligger på baggrund af projektets tegningsmateriel samt ved observationer i marken, hvor skel til den enkelte ejendom er placeret. Er der tvivl om placeringen af skel eller stikkets beliggenhed, kontaktes tilsynet. Alle stik føres som udgangspunkt frem til dette fastsatte skel.

Stik, som skal tilsluttes eksisterende afløbssystemet på privat grund, tilsluttes efter nedenstående tre principper.

Hvor der i skelgrænsen er græs, belægningssten eller tilsvarende, fornys stikledningen helt frem til den fastsatte skelgrænse. Skal der anvendes en overgangsløsning til andet materiale og/eller anden dimension, etableres disse på den private side af skelgrænsen.

Hvor der i skelgrænsen er en hæk, en støttemur eller tilsvarende etableres overgangsløsning til andet materiale og/eller anden dimension på den offentlige side af skelgrænsen. Dette gælder tilsvarende for sokkelgrunde, hvor bebyggelsens facade er placeret helt ude ved skel.

Hvor grundejer har udvidet sin ejendom ved eks. at placere en hæk eller en støttemur et stykke udenfor skel, altså ude på offentligt areal, etableres overgangsløsning til andet materiale og/eller anden dimension på den offentlige side af eks. hækken eller støttemuren.


Stik, som ikke tilsluttes eksisterende afløbssystem på privat grund, skal afsluttes i skel ved at etablere to stk. 45° bøjninger. Stikket føres herfra op og tilpasses det omkringliggende terræn og afsluttes med prop (blå endeprop ved ubenyttede regnvandsstik og orange endeprop ved ubenyttede spildevandsstik). Endeproppen påføres relevant klistermærke (bygherreleverance) for henholdsvis spildevand eller regnvand se illustrationer nedenfor:

Afproppede stik afsluttes som udgangspunkt lige inden for skel altså på den private side.

Såfremt skel er afgrænset med en hæk, en støttemur eller tilsvarende forhindring afsluttes afproppede stik på den offentlige side af
forhindringen.

For byggemodninger, hvor stikkene ikke sluttes på et privat afløbssystem, skal alle stikledninger føres umiddelbart inden for skel og føres op over terræn som vist på eksempel herunder.


Hvor der på den private side af skel er etableret skelbrønd på afløbssystemet, skal entreprenøren som udgangspunkt forny stikledningen helt frem til skelbrønden. Dette gælder dog kun i tilfælde, hvor afstanden mellem det fastlagte skel og skelbrønden er maksimalt 1 m. Er afstanden mere end 1 m,
kontaktes tilsynet for en afklaring.


Hvor afløbssystemet på privat grund er forberedt til separatkloakering, skal entreprenøren som udgangspunkt foretage en omkobling, således at ejendommen bliver separatkloakeret. Dog skal entreprenøren følge ovenstående beskrevne retningslinjer for afslutning af stik ved skel.

Hvis ovenstående retningslinjer ikke kan overholdes samtidig med, at der foretages en omkobling til separatkloakering, foretages omkoblingen ikke.

Tilsynet informeres inden, ledningsgraven lukkes. Generelt gælder, at entreprenøren skal foretage omkobling til separatkloakering, såfremt
kortslutningen mellem regn- og spildevandssystem er foretaget i en afstand maksimalt 1 m fra skel. Ligeledes gælder, at omkoblingen skal være
foretaget på den offentlige side af skelbrønden eller i skelbrønden.

Velkommen til MinKloak.dk

Her finder du oplysninger om kloakforhold på specifikke adresser i Aalborg Kommune - og andre nyttige oplysninger.

Indtast din adresse og se, hvilke oplysninger der er for din ejendom